Styrelsen

STYRELSEN

Styrelsen består av följande personer:

PETER JOHANSSON

Museiechef

1:e Ålderman 2011 (2008)

GÖRAN BOMAN

Försäljningschef

Andre Ålderman 2011 (2008)

CHRISTER ZETTERBERG

Näringslivschef

Gilleskrivare 2003 (2002)

HENRIK SVANBERG

Ingenjör

Kassafogde 2017

ERIC LUNDBORG

Köpman

Gillevärd 2008 (2006)

LARS SALONEN

Tandläkare

Bisittare 2006

LARS ALFREDSSON

Administrativ chef

Ersättare 2011

LENNART LINNARSSON

Begravningsentreprenör

Ersättare (2018)

Styrelseberättelse 2020


Gilleåret 2020 är året som för alltid kommer att gå till historien som Pandemiåret. Då epidemiologiska termer som ”Corona” och ”Covid-19” blev en del av vardagssvenskan. Året då sammankomster, kulturella aktiviteter och idrottsliga nöjen ställdes in. Träffar med nära och kära upphörde och att bara utföra vardagsbestyr blev förknippade med livsfara. Myndigheterna råd och anvisningar gick inte att nonchalera. Enligt WHO hade i december detta år i världen över 65 miljoner människor smittats och mer än 1,5 miljoner avlidit. Av dessa även många i vår stad Vänersborg.

 

Således har varken samlingar till Årsstämma i april eller Jubileumsstämma i november kunnat ske. Den senare stämman har styrelsen beslutat uppskjuta till 2021.

 

Årsstämman 2021 kommer inte att kunna genomföras. Berättelsen kommer därför inte att föreläggas en årsstämma och prövas för godkännande. Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille har trots detta beslutat redovisa följande berättelse för verksamhetsåret 2020, Gillets 115:e. Likaså har nya val inte kunnat ske, varför nuvarande styrelse kommer att kvarstå till dess ny Högtidssstämma kan genomföras.

 

Styrelsen har under året måst arbeta med andra beslutsvägar och men likväl arbetat i enlighet med Gillets ändamål och stadgar att publicera uppsatser eller medverka i andra sammanhang som kan befordra kännedomen om Vänersborg samt att förvalta donationer och utdela stipendier och utmärkelser. Således har styrelsen bidragit till utgivningen av”Carl Ericsons levnadsminnen”. En bok av Nils Ericsons son som har en stark lokal prägel av staden under senare hälften av 1800-talet. Vidare har beslut tagits att framställa en folder att användas vid vandringar i centrala staden.

 

I samband med nationaldagsfirandet brukar Sångsällskapet Sjung-Sjungs stipendium delas ut. I år fick det ske utan särskild ceremoni till Gustav Ekmark. Utdelningen av musikstipendier ur Elis Ullmans minnesfond har emellertid fått ställas in. Gillets Ungdomsstipendiet på 10 000 kronor kunde dock delas ut vid en enkel ceremoni vid Gillestugan av förste och andre åldermännen. Mottagare var Minonna Nunstedt för hennes starka insatser inom rugby.


Gillegolfen genomfördes i ljuvligt sommarväder med ett 30-tal deltagare i början av september. Vinnare blev Mats Ove Svensson. Det traditionsenliga ”Öppet hus” i Gillets lokaler fick även detta ställas in. Inför julen har ett antal julblommor på sedvanligt sätt delats ut. De ges till personer, vilka särskilt bör tackas eller som behöver en uppmuntran inför julen.

 

Sedvanligt har Gillets årsskrift utkommit, nu med sin 89:e årgång.

 

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden.

 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 bestått av Peter Johansson, 1:e Ålderman, Göran Boman, 2:e Ålderman, Henrik Svanberg, Kassafogde, Christer Zetterberg, Gilleskrivare, Eric Lundborg, Gillevärd, Lars Alfredsson, Bisittare och Lars Salonen, Bisittare.

 


Vänersborg i mars 2021

 

Peter Johansson                  Christer Zetterberg             Göran Boman

1:e Ålderman                      Gilleskrivare                       2:e Ålderman

Årsbokslut 2020


Vänersborgs Söner Gille fick en liten vinst under 2020 (35.121 kr), detta berodde mest på att vi tyvärr fick ställa in ett antal aktiviteter, stämmor, öppet hus samt konserter. 


Bifogar även årets granskningsberättelse utförd av Gillets bägge granskningsmän.Vänersborg i mars 2021.


Henrik Svanberg                Kassafogde